Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
hugs-and-drugs
10:42
Dwie osoby pojmują tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się wątpliwość, czy to istotnie ta sama sytuacja. Mnie, jednej i tej samej osobie, zdarza się pojmować jedną i tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się pytanie, czy chodzi o tę samą osobę.
— Sławomir Mrożek
hugs-and-drugs
21:06
5146 900c 390
Reposted fromIriss Iriss viasoupdoup soupdoup
hugs-and-drugs
17:18
6027 ab2d 390
Reposted fromseksgrupowy seksgrupowy viazielony92 zielony92
hugs-and-drugs
17:17
hugs-and-drugs
22:57
7580 9e22 390
Reposted fromtoft toft viapozdrawiam pozdrawiam
hugs-and-drugs
22:57
0544 0acb 390
Reposted fromirmelin irmelin viapozdrawiam pozdrawiam
hugs-and-drugs
22:56
Choć czytamy za pomocą mózgu, siedzibą artystycznych rozkoszy jest miejsce między łopatkami. Dreszczyk, który tam odczuwamy, jest z pewnością najwyższą formą emocji, jaką zdołała osiągnąć istota ludzka w procesie ewolucji czystej sztuki i czystej nauki. Czcijmy zatem te ciarki wzdłuż krzyża. Bądźmy dumni z tego, że jesteśmy kręgowcami, bo jesteśmy kręgowcami zwieńczonymi głową, w której płonie boski ogień. Mózg jest tylko przedłużeniem kręgosłupa; knot biegnie na całej długości świecy.

— Vladimir Nabokov / Wykłady o literaturze
Reposted fromOhWowButFuckYou OhWowButFuckYou
hugs-and-drugs
22:54
5373 02df 390
Reposted fromhagis hagis
hugs-and-drugs
00:34
I don’t think that people accept the fact that life doesn’t make sense. I think it makes people terribly uncomfortable.
— David Lynch
Reposted fromqb qb viahagis hagis
hugs-and-drugs
00:34
7652 ca33 390
Reposted fromhagis hagis
hugs-and-drugs
21:58
9798 5525 390
Reposted fromMuppet Muppet viajok jok
hugs-and-drugs
21:57
4625 9602 390
poranki bywają bardzo ciężkie
Reposted fromapatia apatia viajok jok
hugs-and-drugs
21:47
Reposted frombiru biru viajok jok
hugs-and-drugs
21:43
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viacouples couples
hugs-and-drugs
23:59
hugs-and-drugs
22:46
Isn't it funny how day by day nothing changes, but when you look back, everything is different.
— C.S. Lewis
Reposted fromOhWowButFuckYou OhWowButFuckYou
22:45
2998 60ff 390
Reposted fromjohnstaedler johnstaedler viaoreli oreli
hugs-and-drugs
22:43
4478 e2fa 390
18-year-olds
Reposted fromapatia apatia viagilbster gilbster
hugs-and-drugs
18:48
5622 e730 390
Reposted fromhagis hagis
hugs-and-drugs
18:42
6648 6e86 390
Reposted fromhagis hagis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl