Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
hugs-and-drugs
11:30
6960 d58f 390
morning
Reposted fromnaplimak naplimak viapozdrawiam pozdrawiam
hugs-and-drugs
18:34
20:41
5230 45c8 390
hugs-and-drugs
07:10
3776 b9a2 390
Reposted fromdank dank viaWecanbeheroes Wecanbeheroes
hugs-and-drugs
12:11
0994 46b8 390
Reposted fromhagis hagis
11:49
3596 aa74 390
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viajok jok
11:49
3413 1b24 390
hugs-and-drugs
11:46
hugs-and-drugs
20:08
Kochać to znaczy dotykać. Bardzo piękna etymologia słowa, czyż nie? Bo chciałoby się powiedzieć, że kochanie to dotyk fizyczny i uczuciowy. Jakby tego było mało, to słowo "kobieta" najprawdopodobniej pochodzi z dialektu toskańskiego i pierwotnie znaczyło: istota lubiąca dotykanie, przytulanie się. Czyli w kobiecie etymologicznie jest już wpisany aspekt kochania, dotykania. I to też jest bardzo piękne. 
— prof. Jan Miodek
Reposted fromPorcelanowa Porcelanowa viapozdrawiam pozdrawiam
hugs-and-drugs
20:07
9884 4ee7 390
Reposted fromdisheveled disheveled viapozdrawiam pozdrawiam
20:06
hugs-and-drugs
08:50
2418 66d6 390
David Lynch, Untitled (Łódź), 2000
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viadichotomos dichotomos
hugs-and-drugs
22:45
6229 ec44 390
Reposted fromhagis hagis
22:40
8358 681c 390
Reposted fromerial erial viajok jok
hugs-and-drugs
21:40
NASA before Powerpoint in 1961 via @HistoryInPics
Reposted fromnameless nameless viascience science
hugs-and-drugs
11:18
1150 b7e2 390

ryuzaki21121:

lolzpicx:

The weirdest vintage Halloween costumes

They just straddle the line between silly and horrifying

hugs-and-drugs
11:08
 Art piece by Wary Myers
Reposted frombookart bookart viaWecanbeheroes Wecanbeheroes
16:22
hugs-and-drugs
15:16
Little Miss Sunshine
hugs-and-drugs
10:43
9373 35d7 390
Happy Birthday to great master 
Reposted fromSzczu Szczu vianicolaskim nicolaskim
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl